ROF

 

Program audiente

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1    DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, numită în continuare direcţie, este serviciu public deconcentrat al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţata în baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776/2010.

 

Art. 2    DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

 

Art. 3.  În subordinea  DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA funcţionează unitatea de administrare a bazelor sportive – Sala Sporturilor,fără personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care are ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă.

 

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

           

Art. 4. (1) DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA asigură implementarea la nivel judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului.

              (2)DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive, respectiv activităţilor de şi pentru tineret.

  (3)DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA organizează şi controlează activitatea unităţilor de administrare a bazelor sportive ale căror scop şi obiect de activitate este administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă de şi pentru tineret.

 

Art. 5. (1) În realizarea obiectului său de activitate, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 

 1. a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului, a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
 2. b) urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
 3. c) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 4. d) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii si tineri, în taberele sau centrele de agrement precum şi în alte locaţii agreate de către conducerea Autorităţii/direcţiei;
 5. e) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
 6. f) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
 7. g) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
 8. h) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
 9. i) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
 10. j) organizează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
 11. k) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii, tineri şi studenţi;
 12. l) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
 13. m) propune Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
 14. n) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.
 15. o) finanţează programe de tineret şi sport din bugetul propriu al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi pot derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul ANST;

 

 (2) În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA are următoarele atribuţii principale:

 

 1. a) ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
 2. b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;
 3. c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
 4. d) elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
 5. e) colaborează cu inspectoratul şcolar Dâmboviţa , unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
 6. f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
 7. g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
 8. h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţ;
 9. i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;
 10. j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuţii în domeniul sportului, calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;
 11. k) organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu, acordând premii, titluri şi medalii ;
 12. l) organizează şi finanţează etape judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive, în limita bugetului aprobat;
 13. m) organizează baza de date şi ţine evidenţa sportivilor legitimaţi, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi specialişti
 14. n) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
 15. o) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană Dâmboviţa, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
 16. p) organizează cabinetul metodic judeţean şi constituie fondul documentar de specialitate sportivă, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor şi arbitrilor;

 

 (3) În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul tineretului, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA are următoarele atribuţii principale:

 

 1. a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
 2. b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
 3. c) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;
 4. d) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
 5. e) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
 6. f) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
 7. g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;

h)promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

 

(4)DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate de preşedintele Autorităţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

Personalul şi conducerea

 

Art. 6.(1) Personalul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este format din funcţionari publici şi personal contractual.

            (2) Structura organizatorică, statele de funcţii, numărul de posturi, normele de organizare şi funcţionare pentru DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii.

(3)DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este condusă de un director executiv , funcţionar public.

            (4) Directorul executiv al  DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA se numeşte, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

(5) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile române şi străine de şi pentru sport sau tineret, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice.

(6) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este ordonator terţiar de credite.

(7) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA se subordonează conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

(8) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

(9) În exercitarea atribuţiilor lui, directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA emite decizii.

(10) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate delega unele dintre atribuţiile lor altor persoane din cadrul instituţiei, în condiţiile legii.

(11) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii direcţiei.

 

Art. 7. (1) Directorul executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA îndeplineşte  următoarele atribuţii:

 

 1. a) organizează, conduce activitatea DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi răspunde de îndeplinirea programelor proprii;
 2. b) acţionează pentru aplicarea programului de guvernare în domeniul tineretului şi sportului şi a strategiei generale a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi a celei de tineret, elaborate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret;
 3. c) aprobă în condiţiile legii, Regulamentul intern al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
 4. d) reprezintă, personal sau prin delegat, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA în relaţiile cu organismele sportive şi cele de şi pentru tineret, interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice din judeţ, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice române sau străine;
 5. e) negociază şi încheie contracte şi alte acte juridice care angajează DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 6. f) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 7. g) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare;
 8. h) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice în concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi a actelor normative în vigoare;
 9. i) angajează, sancţionează şi concediază personalul din subordine, în condiţiile legii;
 10. j) propune anual Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret programul de investiţii, reparaţii capitale şi dotări al instituţiei;
 11. k) asigură participarea reprezentantului DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA la comisia judeţeană de combatere a violenţei în sport;
 12. l) sprijină activitatea de prevenire şi combatere a dopajului în sport;
 13. m) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale desfăşurate pe raza judeţului;
 14. n) controlează permanent modul în care sunt întreţinute şi administrate bazele sportive din judeţ şi, după caz, centrele de agrement/bazele turistice din judeţ;
 15. o) organizează controlul intern în cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA potrivit prevederilor legale;
 16. p) aprobă programul anual de achiziţii publice pentru activitatea sportivă şi de tineret;
 17. q) aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de închiriere, pentru activitatea sportivă şi de tineret;
 18. r) aprobă raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 19. s) încheie contracte pentru închirierea bunurilor, aflate în patrimoniul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ş) participă la şedinţele Colegiului Prefectural din judeţ;

 1. t) aprobă fişele de post pentru personalul din subordine;

ţ) întocmeşte, în condiţiile legii, fişele de evaluare a activităţii profesionale pentru personalul din subordine;

 1. u) propune spre aprobare conducerii Autorităţii statul de funcţii al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 2.  v) deleagă atribuţii personalului din subordine;
 3. x) răspunde , potrivit legii,de:

- angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate;

- realizarea veniturilor;

- angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

- integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

- organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale.

 

(2) Directorul executiv îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea conducerii ANST, în limita de competenţă.

 

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 8. (1) Organigrama va fi prevăzută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, aprobat de ANST şi va fi întocmită în conformitate cu statul de funcţii aprobat.

(2) În concordanţă cu statul de funcţii aprobat de conducerea Autorităţii, în structura organizatorică a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA pot funcţiona, în funcţie de volumul activităţii, următoarele compartimente conform ştatelor de funcţii:

- compartimentul sport;

- compartiment tineret;

- compartimentul financiar-buget-plăţi-contabilitate-salarii-resurse umane;

- compartimentul achiziţii publice-investiţii-patrimoniu-administrativ-logistică.

          (2.1) Compartimentele funcţionale enumerate la alin. (2) sunt în directa subordonare a directorului executiv al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA

           

Art. 9. Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:

 

 1. a) organizează şi ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ prin înscrierea acestora în Registrul Sportiv;
 2. b) coordonează activităţile de avizare (comisie, etc.) a proiectelor de programe sportive, a cererilor de finanţare prezentate de asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, precum şi de cluburile sportive de drept privat din judeţ;
 3. c) organizează, pe plan judeţean, activitatea cabinetului metodic;
 4. d) elaborează şi duce la îndeplinire programe speciale pentru sportivi, în vederea dezvoltării sportului de performanţă din judeţ;
 5. e) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor din judeţ la competiţiile naţionale şi internaţionale;
 6. f) sprijină logistic şi organizatoric activitatea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi supraveghează respectarea de către acestea a statutelor şi actelor constitutive proprii; sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
 7. g) asigură, prin programele proprii, organizarea practicării exerciţiilor fizice şi sportului de către populaţie în cadrul programului „Sportul pentru toţi” şi a „Sportului pentru persoane cu handicap”;
 8. h) elaborează calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora; organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
 9. i) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate toate structurile sportive din judeţ;
 10. j) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană , în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
 11. k) înscrie în Registrul judeţean al bazelor sportive, bazele sportive omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din sectorul privat;
 12. l) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive proprii;
 13. m) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
 14. n) organizează şi ţine la zi baza de date a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA; urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
 15. o) colaborează cu inspectoratul şcolar, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi.

 

Art. 10. Principalele atribuţii ale compartimentului tineret sunt următoarele:

 

 1. a) contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate;
 2. b) aplică strategia şi programele ANST, în domeniu, la nivel local şi judeţean;
 3. c) organizează şi actualizează baza de date şi elaborează Planul Judeţean de Acţiune, analize, sinteze, rapoarte şi alte documente pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret judeţene;
 4. d) elaborează, pe baza metodologiei şi programelor ANST în domeniu, precum şi pe baza nevoilor comunităţilor locale, calendarul de proiecte de tineret proprii şi în parteneriat, pe care îl supun aprobării conducerii ANST, răspunzând totodată de realizarea acestora;
 5. e) propune şi iniţiază deschiderea şi închiderea de centre de tineret si răspunde de buna funcţionare a acestora;
 6. f) organizează concursurile locale de proiecte de tineret;
 7. g) elaborează documentaţia aferentă proiectelor de tineret aprobate;
 8. h) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
 9. i) oferă solicitanţilor informaţii şi acordă consiliere în domeniu;
 10. j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiectele în domeniu;
 11. k) realizează programe şi activităţi cu caracter cultural – educativ pentru copii şi tineri, în colaborare, în principal, cu instituţiile şi unităţile din sistemul de învăţământ;
 12. l) organizează conform metodologiei ANST, tabere sociale pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri foarte mici, în colaborare cu instituţii ale statului, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, agenţi economici, etc.;
 13. m) întocmeşte documentaţia necesară însoţitorului sau conducătorului de grup şi asigură instruirea cu toate responsabilităţile ce-i revin acestuia;
 14. n) răspunde de trimiterea grupurilor de copii în taberele organizate în centrele de agrement ale ANST sau de agenţii privaţi acreditaţi de ANST;
 15. o) organizează, conform metodologiei ANST, tabere pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi conform legislaţiei în vigoare;
 16. p) organizează, conform metodologiei ANST, tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non-formală pentru copii şi tineri, în centrele de agrement din reţeaua proprie ANST sau acreditate de ANST;
 17. q) organizează tabere, programe recreative şi activităţi destinate copiilor şi tinerilor cu rezultate deosebite la nivelul unităţilor de învăţământ şi tinerilor sportivi cu performanţe deosebite;
 18. r) mediatizează pe plan local metodologia pentru acreditarea locaţiilor private în vederea organizării de tabere şi de activităţi de agrement pentru copii şi tineri ;
 19. s) întocmeşte şi promovează oferta de tabere interne şi internaţionale pentru copii şi tineri;

ș)  duce la îndeplinire obiectivele şi standardele de performanţă stabilite de ANST;

 1. t) elaborează studii, analize şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret.

 

Art. 11. Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-buget-plăţi-contabilitate-salarii-resurse umane sunt următoarele:

 

1) organizează activitatea de elaborare a bugetului DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi asigură transmiterea acestuia Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret la termenele stabilite;

2) elaborează şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizează propunerile de modificare a acestora;

3) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;

4) întocmeşte şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret  solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;

5) avizează contractele de finanţare a programelor sportive destinate structurilor sportive de drept privat, precum şi actele adiţionale ale acestora;

6) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului executiv;

7) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

8) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile publice şi/sau patrimoniul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

  9) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;

10) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, prefectură şi alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;

11) întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

12) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, a altor instituţii centrale şi locale;

13) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;

14) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, documentele financiar-contabile;

15) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este beneficiar

            16) elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, statul de funcţii şi de personal ale DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, îl actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal sau în drepturile de salarizare şi îl supune spre aprobare conducerii Autorităţii, în condiţiile legii;

17) întocmeşte şi avizează proiectele de decizie ale directorului executiv, pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;

18) analizează, propune, elaborează şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA cu detalierea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe nivele organizatorice, precum şi Regulamentul Intern al acesteia, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate pe baza regulamentului cadru transmis de către Autoritate;

19) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

20) colaborează la întocmirea regulamentelor, deciziilor, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de către DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

21) asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane;

22) face  propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;

23) întocmeşte lunar statele de plată şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate, în termenele prevăzute de lege;

24) stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal”;

            25) avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare; avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

           26) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale şi le transmite, în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale, cât şi salariaţilor din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

           27) întocmeşte lucrările privind acordarea premiilor pentru personalul din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, în colaborare cu celelalte compartimente;

           28) întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi ţine evidenţa concediilor de odihnă pentru aceştia;

           29) întocmeşte şi respectă procedurile de lucru din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

           30) gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

           31) organizează, în condiţiile legii, concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante şi gestionează aceste posturi, cu acordul prealabil al Autorităţii;

           32) întocmeşte şi elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor, cât şi cele privind finalizarea acestora;

           33) participă, la comisiile de concurs şi la cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, în condiţiile legii;

           34) transmite către toate compartimentele DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale, monitorizează procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeşte şi păstrează rapoartele de evaluare;

           35) întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire, transferare, delegare, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă/serviciu pentru personalul de execuţie din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA,  inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

           36) întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

           37) colaborează cu ANFP, întocmeşte şi supune spre aprobarea celor în drept documentele privind avizarea, modificarea sau oricare alte situaţii, care privesc funcţiile publice şi funcţionarii publici, în condiţiile legii;

           38) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal atât pentru personalul contractual, cât şi pentru personalul care deţine funcţie publică;

           39) verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la compartimentele DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

           40) întocmeşte documentaţia în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiilor constituite în acest scop, în baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;

41) întocmeşte raportările solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, privind situaţia posturilor din DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

42) întocmeşte raportările statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind numărul de personal şi drepturile salariale;

43) întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor, operează în acesta înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea sa potrivit actelor normative în domeniu;

44) întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul aparatului propriu, după caz;

45) întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;

46) acordă consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

47) completează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

48) întocmeşte planul anual de formare profesională şi asigură participarea personalului din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA la programe de formare profesională, în condiţiile legii, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

49) monitorizează activitatea din perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, dacă există şi întocmeşte documentaţia de evaluare din timpul şi la finele perioadei de stagiu;

50) solicită şi gestionează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului conform cerinţelor legale. Persoanele care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese vor fi desemnate prin decizie a directorului executiv;

51) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este beneficiar;

52) organizează activitatea de execuţie a bugetului DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate; întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;

53) organizează evidenţa contabilă a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

54) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;

55) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflat în administrarea DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, şi comunică Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret  la termenele stabilite, modificările intervenite;

56) lunar întocmeşte balanţele de verificare, analizează situaţia financiară a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;

56.1) înregistrează cronologic şi sistematic operaţiunile contabile;

57) trimestrial întocmeşte situaţia financiară, iar după aprobare o transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;

58) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, atunci când i se solicită;

59) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

 

 

Art. 12. Principalele atribuţii ale compartimentului achiziţii publice – investiţii – patrimoniu – administrativ - logistică sunt următoarele:

 

 1. a) execută lucrări de secretariat ale DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA , privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de directorul executiv; multiplică şi repartizează documentele;
 2. b) realizează înregistrarea documentelor primite şi respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului executiv;
 3. c) organizează, gestionează şi păstrează arhiva DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 4. d) transmite, în termen legal, răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor până la soluţionarea acestora;
 5. e) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinaţiilor;
 6. f) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 7. g) organizează şi asigură, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informaţiile de interes public şi rezolvarea petiţiilor;
 8. h) înregistrează petiţiile primite şi le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare; urmăreşte ca acestea să fie soluţionate în termen legal;
 9. i) întocmeşte Procedura de soluţionare a Petiţiilor şi Procedura privind liberul acces la informaţiile de interes public pe baza modelului procedurilor avizate şi aprobate de către Preşedintele ANST prin ordin;
 10. j) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul aparatului propriu al DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
 11. k) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
 12. l) transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
 13. m) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 14. n) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
 15. o) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
 16. p) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniul administrat de DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA;
 17. q) asigură înregistrarea instituţiei ca autoritate contractantă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.);
 18. r) iniţiază, derulează şi finalizează procedurile de achiziţie publică, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. s) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi închiriere;

ş) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA este beneficiar.

 

 

CAPITOLUL V

Finanţarea activităţii

 

Art. 13. - (1) Sursele de finanţare a activităţii DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA sunt asigurate în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a altor dispoziţii legale în vigoare şi sunt cuprinse anual în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.

(2) Pentru realizarea veniturilor proprii, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate folosi bunurile aflate în administrare în condiţiile legii.

(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă anual de preşedintele Autorităţii.

(4) Sursele de finanţare ale DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA provin din:

- venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

- donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii;

- venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-  sume rămase din exerciţiul financiar precedent, după regularizarea cu sumele primite de la bugetul din care sunt finanţate;

- alte venituri realizate în condiţiile legii;

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Baza materială folosită pentru activitatea sportivă şi de tineret

 

Art. 14. - (1) Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii sportive, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate deţine în administrare sau în folosinţă gratuită bunuri, dobândite în condiţiile legii, aflate în proprietatea publică sau privată a statului cu destinaţia de baze sportive, instalaţii specifice, mijloace de transport persoane sau materiale, precum şi alte dotări.

(2) Gestionarea şi administrarea bazei materiale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Principalele atribuţii ale DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA, în ceea ce priveşte baza materială sunt următoarele:

 1. a) asigură prestarea de servicii pentru sportivi şi tineri, precum şi pentru structurile sportive, după caz;
 2. b) urmăreşte întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea bazelor sportive, aflate în administrare sau folosinţă;
 3. c) urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente a bazelor sportive;
 4. d) răspunde de asigurarea serviciilor specifice organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, competiţii şi de tineret organizate în baza materială pe care o deţine;
 5. e) urmăreşte exploatarea eficientă a bazei materiale aflată în administrare şi se preocupă de realizarea veniturilor necesare pentru a fi rentabile.

 

 

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art.16. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate încheia contracte civile cu persoane fizice autorizate sau juridice, române sau străine, pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

 

Art.17.DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate încheia protocoale sau înţelegeri privind schimburile sportive şi de tineret cu organizaţii şi instituţii similare din alte ţări, numai cu avizul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

 

ART.18. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA sprijină acţiunile organizate de reprezentanţii în teritoriu ai Academiei Olimpice Române, pe raza administrativ teritorială a judeţului.

 

Art.19. În scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA poate desfăşura şi alte activităţi conexe cu condiţia respectării prevederilor legale.

 

Art.20. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

 

Art.21. Salariaţii DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale fişelor de post pe care le ocupă.

 

 

Art.22. Organigrama Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa este prevăzută în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi face parte integrantă din acesta.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. NEDELCU ANDREI POMPILIU