Codul De Conduită

CODUL DE CONDUITĂ

A PERSONALULUI

 

 

DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET DÎMBOVIȚA

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale

 

 Articolul 1. Domeniul de aplicare

1) Codul de conduită a personalului Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, denumit in continuare Cod, reglementează principiile fundamentale și normele de conduită profesională ale salariaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița.

2) Normele de etică profesională, prevăzute de prezentul Cod, sunt obligatorii pentru personalul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 2. Scopul

Scopul prezentului Cod îl constituie crearea unui cadru etic în cadrul  Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, necesar desfășurării corespunzătoare a activitătii salariaților, astfel încât aceștia să-și îndeplinească toate obligațiile ce decurg din această activitate cu profesionalism și corectitudine, precum și să se abțină de la orice faptă, care ar putea prejudicia instituția pe care o reprezintă.

 

 

Capitolul II. Principiile fundamentale de conduită a personalului Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița

 

Articolul 3. Principiile fundamentale

Principiile care urmează  să călăuzească conduita profesională a angajaților sunt:

 1. a) supremația Constituției și a legii – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
 2. b) prioritatea interesului public – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției;
 3. c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 4. d) profesionalismul – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația să-și îndeplinească atribuțiile cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate:
 5. e) imparțialitatea – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră și echitabilă față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natura în exercitarea atribuțiilor. Aceștia nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alți salariați, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziția lor oficială.
 6. f) independența – angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița vor manifesta independență față de orice influențe și alte grupuri de interese, nu se vor implica in acele activități în care au interes personal direct, în activități sau în relații care ar putea afecta independența decizională și de acțiune, pe care o desfășoară și vor aduce la cunoștință conducerii orice fapt care le-ar putea afecta activitatea;
 7. g) obiectivitatea - concluziile și opiniile în activitatea desfășurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate, în temeiul principiilor și reglementărilor legale în domeniu;
 8. h) confidențialitatea - în activitatea pe care o desfășoară, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să nu dezvăluie datele, informațiile și documentele despre care iau cunogtință în exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de muncă, cu excepția celor de interes public definite ca atare de legislația in vigoare;
 9. i) integritatea morală – salariaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.
 10. j) libertatea gândirii și a exprimării - salariatii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
 11. k) onestitatea și corectitudinea - în exercitarea funcției și în indeplinirea obligațiilor de muncă, salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a obligatiilor de serviciu;
 12. l) deschiderea și transparența – activitățile desfășurate de către angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

 

Capitolul III. - Normele de conduită profesională a salariaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița

 

 

Articolul 4. Indeplinirea obligațiilor de muncă

Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița urmează să-și îndeplinească obligațiile de muncă cu devotament și să asigure calitatea muncii prestate.

Articolul 5. Accesul la informație

In exercitarea atribuțiilor de serviciu, salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița vor respecta legislația in vigoare privind accesul la informație și in limitele acesteia sunt obligați:

 1. a) să asigure accesul liber la informație;
 2. b) să asigure informarea activă, corectă și in termen asupra chestiunilor de interes public și personal;
 3. c) să asigure limitele accesului la informatie, prevăzute de legislatie, în scopul protejării informației confidențiale, vieții private a persoanei și securitalii naționale;
 4. d) să respecte termenele de furnizare a informației, prevăzute de lege;
 5. e) să asigure protejarea informațiilor ce se află la dispozitia lor de accesul neautorizat sau de distrugere.

Articolul 6. Conduita in cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița

l)Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița sunt obligați să apere prestigiul instituției și, corespunzător, să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii imaginii ori intereselor acesteia.

2)Angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis:

 1. a) să dezvăluie informații care nu au caracter public, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
 2. b) să dezvăluie informațiile la care au acces in timpul exercitării funcției, dacă acest fapt este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției sau ale unor angajați, precum și ale altor persoane fizice sau juridice;
 3. c) să exprime în public informații care nu corespund realității privind activitatea instituției în care activează, strategiilor și politicilor de activitate ale acesteia;

3)Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea de documente care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unor autorități sau instituții publice, este permisă numai cu acordul conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița.

Articolul 7. Activitatea publică

 1. l) Comunicarea cu mijloacele de informare în masă, în numele Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, se asigură de către salariatul desemnat pentru aceasta de către conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița.

2)  Salariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, care participă la activități sau dezbateri publice, în calitatea sa oficială, trebuie să respecte limitele împuternicirilor oferite de către conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița.

3) Dacă nu este desemnat, salariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița poate participa la activități sau dezbateri publice, fiind obligat să aducă la cunoștință că nu exprimă opinia oficială a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

Articolul 8. Activitatea politică

In exercitarea obligațiilor de muncă, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița urmează să respecte toate restricțiile privind activitatea politică, conform legislației în vigoare.

Articolul 9. Folosirea imaginii proprii

Pe parcursul exercitării funcției in cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, angajaților le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii in acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale sau in scopuri comerciale.

Articolul 10. Conduita in cadrul exercitirii obligațiilor de muncă

 1. l) In timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei și demnității persoanelor din cadrul instituției in care iși desfășoară activitatea, precum și persoanelor cărora le acordă consultanță.

2)Din partea angajaților nu se admit comportamente indecente, prin:

 1. a) utilizarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea de informații privind viața privată.

3)Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița urmează să stimuleze lucrul in echipă, in așa fel incât fiecare să aducă contribuții și să ofere posibilitatea de a-i fi utilizate cunoștințele.

4)In cadrul exercitării obligațiilor de muncă, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să respecte normele care reglementează, fumatul și consumul de alcool. Nu este permisă prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe psihoactive.

5)Este necesar ca fiecare angajat al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița să aibă o atitudine generală și o vestimentație adecvate.

6)Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să adopte o ținută decentă, adecvată activității pe care o desfășoară, în timpul programului de lucru.

7)Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să evite ținuta neglijentă în instituție sau la diverse întruniri de lucru care se desfășoară in afara acesteia.

 

Articolul 11. Conduita in cadrul relațiilor internaționale

1)In situatiile in care salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița participă la conferințe, seminarii sau întruniri de lucru pe plan internațional, este obligatorie promovarea unei imagini favorabile a țării și a instituției pe care o reprezintă, respectând corespunzător regulile protocolare și, după caz, ale țării gazdă.

2)In relațiile cu reprezentanții altor state, angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naționale sau dispute internaționale.

Articolul 12. Folosirea prerogativelor/a atribuțiilor funcției deținute

 1. l) Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația de a nu folosi, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, prerogativele/atribuțiile funcției deținute.

2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

3) Angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis, în considerarea funcției pe care o dețin, să intervină sau să influențeze anchetele interne ori externe ori să determine luarea unei anumite măsuri.

4) Angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis să impună altor salariați ai instituției să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Articolul 13. Abilitățile manageriale

1)Personalul cu funcție de conducere din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, în virtutea poziției și domeniului de activitate, urmează să fie exemplu pentru ceilalți colaboratori ierarhic inferiori.

2)Personalul cu funcție de conducere, pe parcursul activității, urmează să asigure relații de muncă armonioase, să stimuleze spiritul de echipă, să motiveze colaboratorii din subordine, propunând și încurajând perfecționarea profesională continuă.

3)Relațiile de subordonare sunt aplicate numai in cazul instrucțiunilor de ordin profesional, superiorii fiind lipsiți de dreptul să ceară subordonaților efectuarea unor sarcini de ordin personal.

4) In exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei peronalului din subordine.

5) Personalul cu funcție de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă promovări, transferuri, încadrări/numiri sau încetări/eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Articolul 14. Utilizarea resurselor publice

1)Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița sunt obligați să asigure utilizarea efectivă, utilă și responsabilă a proprietății instituției în care lucrează.

2)Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița nu vor utiliza imaginea instituției în care activează în scopuri personale, altele decât cele general acceptate.

Articolul 15. Loialitatea față de Constituție și lege

Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația ca, prin actele și faptele lor să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Articolul 16. Libertatea oniniilor

(l) In indeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajatii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției.

(2) In activitatea lor, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate.  In exprimarea opiniilor, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

Capitolul IV. – Cadourile, serviciile și avantajele

 

Articolul 17. Interzicerea acceptării cadourilor, serviciilor și avantajelor

1)Salariaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis să ceară sau să accepte cadouri, servicii, avantaje, oferte improprii activității de muncă zilnice sau orice alte beneficii adresate lor sau familiei lor, rudelor apropiate, prietenilor sau persoanelor cu care sunt sau au fost in relații de serviciu/politice și care pot influența imparțialitatea și independența în îndeplinirea obligațiunilor de muncă.

2)Dacă angajatului Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița i s-a propus vreun cadou, serviciu sau avantaj, acesta urmează  să intreprindă toate măsurile in vederea refuzării acceptării lor și va consemna acest fapt in conformitate cu legislația in vigoare.

 

Capitolul V. - Conflictul de interese, traficul de influență, incompatibilități

 

Articolul 18. Conflictul de interese

l)Angajatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, in timpul indeplinirii atribuțiilor de serviciu, este obligat să nu admită situații de conflict de interese.

2)Situația in care salariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița manifestă un interes personal pentru activitatea sa, ce influențează ori poate influența imparțialitatea și obiectivitatea in exercitarea obligațiilor de muncă, constituie un conflict de interese.

3)Soluționarea conflictelor de interese, in cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița se va efectua in conformitate cu legislația cu privire la conflictul de interese.

Articolul 19. Traficul de influență

 1. l) Salariaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița le este interzis să încerce să influențeze, în scopuri personale, alte persoane, prin utilizarea poziției lor sau prin oferirea de avantaje personale.

2)In cazul în care un angajat al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița, în îndeplinirea obligațiilor sale de muncă, este influențat de o persoană terță, acest fapt putând duce la luarea unei decizii ilegale, generatoare de conflict de interese, este obligat să anunțe conducerea.

Articolul 20. Incompatibilități

Salariații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița nu pot fi angajați in activități sau tranzacții sau să dobândească  funcții plătite sau neplătite care sunt incompatibile cu funcția deținută.

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI. – Dispoziții finale

 

Articolul 21. Răspunderea

 1. l) Coordonatorii/șefii compartimentelor din structura Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița vor aduce la cunoștință personalului din subordine prevederile prezentului Cod.

2) Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița sunt obligați să respecte prevederile Codului de conduită al instituției.

3)Incălcarea prevederilor  prezentului Cod de către angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dîmbovița va atrage aplicarea sancțiunilor disciplinare, în conformitate cu legislația în vigoare.

4)In cazul în care acțiunile ilegale ale angajaților, prin nerespectarea normelor de etică profesională, aduc atingere persoanelor fizice și juridice, cauzându-le prejudicii, aceștia vor fi trași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

5)Prevederile prezentului Cod se completează cu prevederile Legii nr.7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată și cu prevederile Legii nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. dr. MANESCU CLAUDIU EDUARD