Prezentare DJST

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DÂMBOVIŢA

(DJST Dâmboviţa)

 

 

                 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, numită în continuare direcţie, este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţată în baza O.G nr. 15 / 20l0 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776 / 2010.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa funcţionează unitatea de administrare a bazelor sportive-Sala Sporturilor, fără personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

              Obiectul de activitate

                 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa asigură implementarea la nivel judetean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului. În realizarea obiectului său de activitate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului, a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement precum şi în alte locaţii agreate de către conducerea direcţiei;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
k) organizează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ ;

1) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi ;
n) propune Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
p) finanţează programe de tineret şi sport din bugetul propriu al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa şi poate derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul ANST.

(2) - In realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa are următoarele atribuţii principale:
a) ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ , prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie:
c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratul şcolar Dâmboviţa, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajul în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toti;
h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţ;
i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;
j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuţii în domeniul sportului, calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;
k) organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu, acordând premii, titluri şi medalii , organizează şi finanţează etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive;

1) organizează baza de date şi ţine evidenţa sportivilor legitimaţi, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi specialişti;
m) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
n) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică a judeţului Dâmboviţa, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă:
o) organizează cabinetul metodic judeţean şi constituie fondul documentar de specialitate sportivă, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor şi arbitrilor.

(3) - ln realizarea obiectului său de activitate, în domeniul tineretului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa are următoarele atribuţii principale:
a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţitor individuale sau de grup;
c) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viata economică, educaţională şi culturală a ţării;
d) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvenramentale de tineret şi pentru tineret, prin infiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică, centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
e) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale ;
f ) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
h) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.
i) elaborează şi promovează Planul Judeţean de Acţiune în vederea aplicării Programului de Guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniul tineretului,
(4 ) Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate de preşedintele Autorităţii.

DIRECTOR EXECUTIV:
PROF. MĂNESCU CLAUDIU EDUARD