ANUNT

 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita organizeaza  concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice vacante :

 

- consilier, clasa I, grad profesional superior – compartimentul achiziţii publice, investiţii, patrimoniu, administrativ ;

- consilier, clasa I, grad profesional superior – compartiment sport.

 

Concursul se va desfasura la sediul D.J.S.T Dambovita, B-dul. Unirii , nr. 2, Targoviste , astfel: in data de 14.11.2016 – proba scrisa si in data de 16.11.2016 - interviul.

 

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarele de concurs pana la data de 02.11.2016, ora 16.30, la sediul D.J.S.T Dambovita, B-dul. Unirii , nr. 2, Targoviste.

 

Conditii generale de participare la concurs:

 

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în

care a intervenit reabilitarea;

 1. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

 

 

 

 

Conditii specifice de participare la concurs:

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – compartimentul achiziţii publice, investiţii, patrimoniu, administrativ

 

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ( studii tehnice / economice/ juridice ).

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator;

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gândire critică şi analitică, capacitatea de a lucra eficient în echipă, abilităţi de comunicare;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - 9 ani.

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – compartimentul sport

 

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator;

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gândire critică şi analitică, capacitatea de a lucra eficient în echipă, abilităţi de comunicare;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - 9 ani.

 

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

 

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 8. h) curriculum vitae.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE:

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – compartimentul achiziţii publice, investiţii, patrimoniu, administrativ –

 

 • Hotărârea Guvernului nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 • Legea nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 7/2004 republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 • Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 •  Hotararea Guvernului     395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotararea Guvernului 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Hotararea   Guvernului nr. 921  /  2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordin 302 / 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotararea   Guvernului 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • Hotararea Guvernului  28 / 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, republicat;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii.

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – compartimentul sport

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul D.J.S.T Dambovita sau la telefon 0245/612808, de luni pana joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. dr. MANESCU CLAUDIU EDUARD

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment